, HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1)Prezenta hotarare reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
(2)Dispozitiile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.
Art. 2
Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.
Art. 3
In sensul prezentei hotarari, semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Activitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
(2)Principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje sunt:
a)prevenirea producerii de deseuri de ambalaje;
b)reutilizarea ambalajelor;
c)reciclarea deseurilor de ambalaje;
d)alte forme de valorificare a deseurilor de ambalaje care sa conduca la reducerea cantitatilor eliminate prin depozitare finala.
Art. 5
(1)Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.
(2)Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.
Art. 6
(1)Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:
a)standardele romane sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate;
b)standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
(2)Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Lista se actualizeaza periodic.
(3)Asociatia de Standardizare din Romania va comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor specificate in prezentul articol.
Art. 7
(1)Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care intentioneaza sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare.
(2)Obligatia de notificare se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care incurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective.
(1)Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, in calitate de autoritate centrala pentru protectia mediului, are urmatoarele obligatii:
a)actualizeaza prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 si 5 la prezenta hotarare prin includerea modificarilor adoptate de Comisia Europeana;
b)notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE;
c)in situatia in care considera ca prevederile standardelor prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac in totalitate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, aduce cazul la cunostinta comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificata prin Directiva 98/48/CE;
d)comunica Ministerului Economiei si Comertului si Asociatiei de Standardizare din Romania informatiile transmise de Comisia Europeana privind retragerea standardelor din cadrul publicatiilor prevazute la art. 6 alin. (2);
e)notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare;
f)propune si participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, in vederea incurajarii utilizarii acestor materiale.
(2)Daca reglementarile propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt si de natura tehnica, in sensul Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor cand urmeaza procedura de notificare indica faptul ca aceasta este in aceeasi masura valabila si pentru Directiva 98/34/CE, modificata prin Directiva 98/48/CE.
(3)Obligatia de notificare prevazuta la alin. (1) lit. e) se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care incurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective.
(la data 10-ian-2007 Art. 7 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1872/2006 )
Art. 8
(1)Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb.
(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate inainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piata pana la data de 31 decembrie 2006.
(4)Alte exceptii de la prevederile alin. (1), care transpun derogari stabilite de Uniunea Europeana, se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului.
Art. 9
(1)Operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate, care utilizeaza un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, sunt obligati sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3.
(2)Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.
Art. 10
(1)Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel incat ele sa corespunda unor reutilizari multiple.
(1)Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple.
(la data 14-apr-2011 Art. 10, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 247/2011 )
(2)Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare, fiind posibila aplicarea sistemului depozit.
(2)Operatorii economici care produc si/sau comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa aplice sistemul depozit in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a acestora.
(la data 10-ian-2007 Art. 10, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1872/2006 )
(3)Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
(4)Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure o distributie optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel incat acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.
(5)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple.
(6)Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile, intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 14-apr-2011 Art. 10, alin. (5) completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 11
Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa inscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma „Ambalaj reutilizabil”.
Art. 12
Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor.
Art. 13
(1)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumparatorului valoarea ambalajului restituit, platita de acesta la achizitionarea produsului ambalat.
(1)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalaje reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea depozitului.
(la data 10-ian-2007 Art. 13, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 1872/2006 )
(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) se limiteaza la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care acestia le comercializeaza.
Art. 14
Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel national sunt urmatoarele:
a)valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2011;
b)valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2013;
c)reciclarea a minimum 25% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticla, hartie/carton si pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2006;
d)reciclarea a minimum 60% pentru hartie/carton si minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2008;
e)reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2011;
f)reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic, considerandu-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2013.
(2)Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 2007-2012 si incepand cu anul 2013, este prevazuta in anexa nr. 4.
(la data 14-apr-2011 Art. 14, litera F. completat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 15
In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 14, deseurile de ambalaje exportate in tari din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deseurilor, pot fi luate in consideratie pentru atingerea obiectivelor de valorificare si, respectiv, de reciclare, numai daca exista dovada ca operatiunile de valorificare/reciclare s-au desfasurat in conditii, in linii mari, echivalente celor prescrise prin legislatia comunitara in domeniu.
Art. 16
(1)Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare anuale, prevazute in anexa nr. 4, dupa cum urmeaza:
a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite la ambalarea produselor lor;
b)operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata.
(1)Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea valorificarii unor cantitati de deseuri de ambalaje astfel incat sa indeplineasca atat obiectivele anuale globale, cat si cele pentru fiecare tip de material, prevazute in anexa nr. 4, dupa cum urmeaza:
a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
b)operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata;
(la data 10-ian-2007 Art. 16, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 1872/2006 )
(2)Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje se pot realiza:
a)individual, de catre operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. a)-c), prin gestionarea deseurilor de ambalaje generate si a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piata;
b)prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
(la data 12-ian-2006 Art. 16, alin. (2), litera B. a fost reglementat de Procedura din 2005 )
(3)Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale sunt responsabili pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitatea de la operatorii economici prevazuti la alin. (1).
(3)Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale au obligatia sa asigure valorificarea unor cantitati de deseuri de ambalaje astfel incat sa indeplineasca obiectivele anuale calculate pentru intreaga cantitate contractata cu operatorii economici prevazuti la alin. (1).
(la data 10-ian-2007 Art. 16, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 1872/2006 )
(4)Procedura si criteriile de autorizare in vederea transferului de responsabilitate pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor.
(5)Cantitatile de deseuri de ambalaje care sunt valorificate sau incredintate spre valorificare de catre operatorii economici care au transferat responsabilitatea se comunica operatorului economic autorizat sa preia responsabilitatea, iar cantitatile respective se constituie ca parte din obligatiile acestora pentru atingerea obiectivelor prevazute la alin. (1).
(6)Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
(7)Operatorii economici care vand pe piata interna ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilitatii de valorificare/reciclare a unei cantitati de deseuri din ambalajele respective corespunzatoare obiectivelor anuale prin:
a)asigurarea capacitatii de valorificare/reciclare in mod nemijlocit;
b)asigurarea posibilitatii de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectiva de catre un operator economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora;
c)asigurarea posibilitatii de export in vederea valorificarii pentru cantitatea respectiva.
(8)Pana la sfarsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (1), daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)deseurile de ambalaje din lemn nu sunt deseuri periculoase;
b)minimum 60% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje de lemn este valorificata inclusiv prin utilizare sau incredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de sanatate si de protectie a mediului, si;
c)pentru restul cantitatii de ambalaje introduse pe piata obiectivul anual de valorificare prevazut in anexa nr. 4 este indeplinit exclusiv prin reciclare.
(la data 10-ian-2007 Art. 16 completat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 1872/2006 )
(1)Operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:
a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;
b)operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.
(2)Responsabilitatile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza:
a)individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata nationala;
b)prin intermediul unui operator economic autorizat de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3)Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).
(4)Operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt obligati sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu asigurarea trasabilitatii acestora.
(5)Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b), componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor.
(6)Operatorii economici care achizitioneaza direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializeaza produse in structuri de vanzare cu suprafata mare, prevazute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi in lista prevazuta la alin. (3).
(7)Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii/utilizatorii finali produse in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata.
(8)Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.
(9)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, rezultate din activitatea lor comerciala, industriala sau de productie au obligatia valorificarii/incredintarii acestora catre un operator economic autorizat de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.
(10)Obligatia prevazuta la alin. (9) nu se aplica in cazul returnarii ambalajelor catre furnizor.
(11)Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se obtina cel putin 3 fractii, respectiv hartie/carton, plastic si metal, sticla, in vederea indeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin:
a)serviciul public de salubrizare;
b)colectarea in vederea valorificarii a deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, de catre un operator economic colector autorizat, in conditiile legii.
(12)Prevederile din planul judetean de gestionare a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje se considera indeplinite pentru cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in colaborare cu un operator economic prevazut la alin. (2) lit. b).
(13)Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) au obligatia sa incheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, in conditiile legii, la cererea autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract.
(14)Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
(15)Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.
(16)Pana la sfarsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)minimum 60% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata, inclusiv prin utilizare sau incredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;
b)minimum 15% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata prin reciclare;
c)obiectivul anual de valorificare prevazut in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piata, altele decat cele din lemn, este indeplinit exclusiv prin reciclare.
(la data 14-apr-2011 Art. 16 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 17
(1)Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje, operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si (3), autoritatile si institutiile publice locale, precum si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii, respectiv reciclarii, au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
(1)Operatorii economici care isi indeplinesc responsabilitatile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
(la data 14-apr-2011 Art. 17, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 247/2011 )
(2)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1), care au transferat responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale, transmit informatiile privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre operatorul economic care a preluat responsabilitatea, acesta avand obligatia furnizarii anuale a informatiilor centralizate Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
(2)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (3) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(la data 10-ian-2007 Art. 17, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 1872/2006 )
(2)Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(la data 14-apr-2011 Art. 17, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 247/2011 )
(3)La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, operatorii economici, autoritatile si institutiile administratiei publice locale trebuie sa dovedeasca prin documente corectitudinea datelor raportate.
(4)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati sa mentioneze in documentele de insotire a deseurilor de ambalaje daca incredintarea spre valorificare/reciclare a acestora se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale prevazute de prezenta hotarare.
(5)Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana, conform prevederilor anexei nr. 5.
Art. 18
(1)Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
(2)Evidenta operatorilor economici prevazuti la art. 17 alin. (1), precum si informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(1)Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si padurilor.
(2)Informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(3)Operatorii economici autorizati care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se inscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publica pe site-ul ministerului.
(la data 14-apr-2011 Art. 18 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 19
(1)Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, prin:
a)servicii publice de salubrizare, conform Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)spatii amenajate si dotate prin amplasarea de containere adecvate.
(1)Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa comunice agentiei judetene pentru protectia mediului sau agentiei regionale pentru protectia mediului, dupa caz, in cel mult 10 zile de la data adoptarii actului normativ de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilita potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie si data la care aceasta va fi functionala.
(la data 14-apr-2011 Art. 19, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 247/2011 )
(2)Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura organizarea valorificarii cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate selectiv, conform alin. (1).
(la data 14-apr-2011 Art. 19, alin. (2) abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 247/2011 )
(3)Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, modalitatile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si ministrului administratiei si internelor.
Art. 20
(1)Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
a)sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate special de autoritatile administratiei publice locale;
a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatori economici autorizati pentru desfasurarea acestor activitati;
(la data 10-ian-2007 Art. 20, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 1872/2006 )
b)sa predea deseurile de ambalaje la operatorii economici specializati sa colecteze si/sau sa valorifice deseuri.
(2)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati;
b)sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Persoanele fizice si persoanele juridice care genereaza deseuri de ambalaje din alte activitati decat cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje ale produselor cumparate in spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau sa le incredinteze sistemului de colectare stabilit de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11)
(la data 14-apr-2011 Art. 20 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 21
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin unitatile subordonate si autoritatile publice locale, are obligatia sa promoveze campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici in domeniul gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si in legatura cu obiectivele prevazute la art. 14 si la art. 16 alin. (1).
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:
a)sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
b)contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
c)sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;
d)elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23.
(la data 14-apr-2011 Art. 21 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 22
(1)Ministerul Economiei si Comertului propune programe de cercetare si strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor, precum si cu privire la optimizarea modului de ambalare si a formei ambalajelor in vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.
(2)Programele prevazute la alin. (1) se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, se revizuiesc si se actualizeaza luandu-se in considerare conditiile economice, de protectia mediului si progresul tehnic.
(3)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) au obligatia de a include in politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.
Art. 23
Planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national, regional si judetean potrivit prevederilor art. 8 si 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.
Art. 24
Achizitionarea din fonduri publice de produse din hartie, carton si mase plastice se face, dupa caz, acordandu-se prioritate produselor obtinute din materiale reciclate.
Achizitiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obtinute din materiale reciclate sau ale caror ambalaje sunt obtinute din materiale reciclate.
(la data 10-ian-2007 Art. 24 modificat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 1872/2006 )
Art. 25
Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, transport, recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje se autorizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, transport, valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se autorizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(la data 14-apr-2011 Art. 25 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 26
(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
a)nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), cu amenda de la 100 lei la 500 lei (RON) pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON) pentru institutii publice, asociatii si fundatii;
b)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON);
c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), art. 20 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei (RON);
d)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);
e)nerespectarea prevederilor art. 17, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei (RON);
e)nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) si (4), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;
(la data 10-ian-2007 Art. 26, alin. (1), litera E. modificat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 1872/2006 )
f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei (RON).
f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) si (7) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(la data 10-ian-2007 Art. 26, alin. (1), litera F. modificat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 1872/2006 )
(2)Operatorii economici care nu indeplinesc obiectivele anuale prevazute in anexa nr. 4 sunt obligati sa plateasca contributiile la Fondul pentru mediu, in conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;
b)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;
d)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei;
e)nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) si ale art. 18 alin. (3), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) si (15) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei.
(2)Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(3)Operatorii economici care, intr-un an, nu isi indeplinesc in mod individual cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b).
(4)Licenta de operare acordata operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) se anuleaza in cazul in care, in 2 ani consecutivi, acestia nu indeplinesc cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sau obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (5).
(la data 14-mai-2011 Art. 26 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 27
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – pentru art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1), (3) si (5), art. 17, art. 19 alin. (1) si art. 20, de catre personalul imputernicit, la nivel teritorial, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii imputerniciti ai organelor administratiei publice locale – pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1) si (2).
(2)Verificarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul birourilor de gestiune a deseurilor si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si din cadrul institutiilor publice din subordinea acesteia.
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu – pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) si (3), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1), (2) si (4), art. 19 alin. (1) si art. 20 alin. (1) si (2) -, de catre personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii imputerniciti ai organelor administratiei publice locale – pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1).
(2)Constatarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sanctiunilor pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (1) si (3) se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu.
(la data 10-ian-2007 Art. 27 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 1872/2006 )
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza:
a)de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) si (15), art. 17 alin. (1)-(3) si art. 19 alin. (1);
b)de catre personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (8);
c)de catre personalul imputernicit al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si al Garzii Nationale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);
d)de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru art. 20.
(2)Constatarea realizarii obiectivelor de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si de catre operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.
(la data 14-mai-2011 Art. 27 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 28
Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 26 si 27, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 29
Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 30
(1)Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 6 alin. (3) si a art. 7, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
(2)La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
(3)Licentele de operare emise de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in baza Hotararii Guvernului nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje raman valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
Art. 31
Obiectivele prevazute in anexa nr. 4 pentru anul 2005 se aplica pentru intregul an 2005.
(la data 14-apr-2011 Art. 31 abrogat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 247/2011 )
Art. 32
Ordinele prevazute la art. 16 alin. (4), art. 18 si art. 19 alin. (3) se emit in termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005.
-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integrarii europene,
Ene Dinga
ANEXA nr. 1: SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI
1.Semnificatia termenilor:
a)acord voluntar – acord oficial incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta hotarare;
b)agenti economici – referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii;
b)operatori economici – referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritatile publice si organizatiile neguvemamentale;
(la data 10-ian-2007 punctul 1., litera B. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 1872/2006 )
c)ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:
c1)un obiect se considera ambalaj daca indeplineste conditiile din definitie fara prejudiciul altor functii pe care acesta le poate indeplini suplimentar, in masura in care acesta nu face parte integranta din produs, fiind necesar pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul pe toata durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.
Exemple ilustrative:
Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externa a carcasei de compact-disc.
Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate sa contina planta pe durata vietii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceara de pe branzeturi, membranele mezelurilor;
c2)obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si obiectele „de unica folosinta”, vandute umplute sau destinate a fi umplute in punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje daca indeplinesc functia de ambalare.
Exemple ilustrative:
Sunt considerate ambalaje (daca sunt destinate a fi umplute la punctul de vanzare): pungi de transport din plastic sau hartie, farfurii si pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folie de aluminiu.
Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacamurile de unica folosinta;
c3)componentele ambalajelor si elementele auxiliare integrate in ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul in care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau atasate de acesta, care indeplinesc functii de ambalaj, sunt considerate ambalaje daca nu sunt parte integranta a produsului si daca nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.
Exemple ilustrative:
Sunt considerate ambalaje: etichetele agatate direct de produs sau atasate acestuia.
Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de inchidere, etichetele adezive atasate altui ambalaj, capsele metalice, mansoanele din plastic, dispozitivele de masurare-dozare care formeaza dispozitivul de inchidere pentru detergenti;
d)ambalaj primar – ambalaj de vanzare – ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie;
e)ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;
f)ambalaj tertiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
g)ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.
Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci cand este facut disponibil pentru prima oara, impreuna cu produsul pe care este destinat sa il contina, sa il protejeze, sa il manipuleze, sa il distribuie sau sa il prezinte.
Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj cand se inlatura, la sfarsitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci cand este returnat pentru a fi refolosit.
Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe piata atunci cand este refolosit pentru ambalarea unui produs si facut disponibil din nou.
Cantitatea de deseuri de ambalaje reutilizabile generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piata nationala in anul respectiv;
h)ambalaj de desfacere – ambalaj care indeplineste criteriul c2);
i)ambalaj compozit – ambalaj confectionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavand o pondere semnificativa pentru a putea fi incadrat la acel tip de material.
Ambalajul compozit se raporteaza corespunzator la materialul preponderent ca greutate.
j)colectare selectiva – colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;
k)deseuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de productie, din anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
l)deseuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deseuri pe teritoriul national dupa ce acestea au fost utilizate pentru a contine, a proteja, a livra si a prezenta produse.
Deseurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din productia de ambalaje si de materiale de ambalare ori din orice alt proces de productie.
Cantitatea de deseuri de ambalaje generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala in anul respectiv;
m)deseuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent daca reciclarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
n)deseuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata, indiferent daca valorificarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
o)deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent daca valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in afara Comunitatii Europene;
p)gestionarea deseurilor de ambalaj – gestionarea deseurilor, asa cum este definita in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
Deseurile de ambalaje generate in alt stat, care sunt importate in vederea valorificarii/reciclarii, nu se considera ca fiind deseuri de ambalaje gestionate pentru indeplinirea obiectivelor nationale din prezenta hotarare;
q)obiectiv de reciclare – cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;
r)obiectiv de valorificare sau de incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totala de deseuri de ambalaje valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generata;
s)prevenire – reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a materialelor si substantelor utilizate in ambalaje si deseuri de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de ambalaje in cadrul procesului de productie, comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;
t)reciclarea deseurilor de ambalaje – operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite in scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude recuperarea de energie;
u)reciclare organica – tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), in conditii controlate, utilizandu-se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica;
v)reutilizarea ambalajelor – orice operatie prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului insusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat;
w)sistem-depozit – sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat in ambalaj reutilizabil, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;
w)sistem-depozit – sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;
(la data 14-apr-2011 punctul 1., litera W. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 247/2011 )
x)valorificare – orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
y)valorificarea energetica – utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura.
z)trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
a1)introducere pe piata nationala a unui produs – actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs, in vederea distribuirii si/sau utilizarii. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta. Ambalajele produselor importate/achizitionate din tari ale Uniunii Europene de catre operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera a fi introduse pe piata nationala la momentul importului.
(la data 14-apr-2011 punctul 1., litera Y. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 247/2011 )
2.Termenii definiti la pct. 1 se completeaza cu termenii definiti in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA nr. 2: CERINTE ESENTIALE privind compozitia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor
1.Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:
a)ambalajul va fi fabricat astfel incat volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atat pentru produsul ambalat, cat si pentru consumator;
b)ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat intr-un mod care sa permita reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;
c)ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase in materialul de ambalare si in elementele sale, substante care se pot regasi in emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.
2.Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
a)proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii in conditii normale de utilizare preconizate;
b)ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele in materie de sanatate si de securitate;
c)ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj recuperabil.
3.Cerinte esentiale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj:
a)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
b)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;
c)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;
d)ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.
*) In anexa nr. 2, termenii „recuperare” si „recuperabil” se inlocuiesc cu termenii „valorificare”, respectiv „valorificabil”.
(la data 14-apr-2011 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 247/2011 )
ANEXA nr. 3: SISTEM DE MARCARE SI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJE
A.Sistem de numerotare si abrevieri pentru mase plastice

Materialul Abrevierile Numerotarea
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilena de mare densitate HDPE 2
Policlorura de vinii PVC 3
Polietilena de mica densitate LDPE 4
Polipropilena PP 5
Polistiren PS 6
7

19
B.Sistem de numerotare si abrevieri pentru hartie si placi fibrolemnoase

Materialul Abrevierile Numerotarea
Carton ondulat PAP 20
Carton neondulat PAP 21
Hartie PAP 22
23

39
C.Sistem de numerotare si abrevieri pentru metale

Materialul Abrevierile Numerotarea
Otel FE 40
Aluminiu ALU 41
42

49
D.Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale din lemn

Materialul Abrevierile Numerotarea
Lemn FOR 50
Pluta FOR 51
52

59
E.Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale textile

Materialul Abrevierile Numerotarea
Bumbac TEX 60
Iuta TEX 61
62

69
F.Sistem de numerotare si abrevieri pentru sticla

Materialul Abrevierile Numerotarea
Sticla incolora GL 70
Sticla verde GL 71
Sticla bruna GL 72
73

79
G.Sistem de numerotare si abrevieri pentru compozite

Materialul Abrevierile*) Numerotarea
Hartie si carton/diverse metale 80
Hartie si carton/plastic 81
Hartie si carton/aluminiu 82
Hartie si carton/tabla qalvanizata 83
Hartie si carton/plastic/aluminiu 84
Hartie si carton/plastic/aluminiu/tabla galvanizata 85
86

89
Plastic/aluminiu 90
Plastic/tabla galvanizata 91
Plastic/diverse metale 92
93
94
Sticla/plastic 95
Sticla/aluminiu 96
Sticla/tabla qalvanizata 97
Sticla/diverse metale 98
99
*) Compozite: C plus abrevierea corespunzatoare materialului predominant (C/).
ANEXA nr. 4: ETAPIZAREA obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2005-2013

Anul Valorificarea*)
(%) Reciclarea**)
%
2005 22 18
20061) 32 25
2007 34 28
20082) 40 33
2009 45 38
2010 48 42
20113) 53 46
2012 57 50
20134) 60 55
*) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piata.
**) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
1) Incepand cu anul 2006, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea sticlei, a hartiei – cartonului si metalului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
2) Incepand cu anul 2008, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea hartiei – cartonului si 50% din greutatea metalului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
3) Incepand cu anul 2011, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea plasticului si 15% din greutatea lemnului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
4) Incepand cu anul 2013, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea sticlei si 22,5% din greutatea plasticului, considerandu-se numai materialul reciclat ca material plastic, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
NOTA:
– ambalajele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
– conform definitiilor din anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, reciclarea este una dintre operatiile de valorificare, deci cantitatile valorificate includ cantitatile reciclate;
– conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata in momentul importului.
ANEXA nr. 4: ETAPIZAREA obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2007 – sfarsitul anului 2013.

Anul Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material Obiectivul global de valorificare prin reciclare*
(%) Obiectivul global de recuperare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie**
(%)
Hartie si carton
(%) Plastic
(%) Sticla
(%) Metale
(%) Lemn
(%)
2007 15 10 22 15 5 28 34
2008 60 11 32 50 7 33 40
2009 60 12 38 50 9 38 45
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 16 48 50 15 46 53
2012 60 18 54 50 15 50 57
2013 60 22,5 60 50 15 55 60
_______
*) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piata.
**) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
NOTA:
– ambalajele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
– conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata in momentul importului.
(la data 10-ian-2007 anexa 4 inlocuit de anexa 1 din Hotarirea 1872/2006 )

Anul Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material Obiectivul global de valorificare prin reciclare*)
(%) Obiectivul global de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie **)
(%)
Hartie si carton
(%) Plastic
(%) Sticla
(%) Metale
(%) Lemn
(%)
2007 15 10 22 15 5 28 34
2008 60 11 32 50 7 33 40
2009 60 12 38 50 9 38 45
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 16 48 50 15 46 53
2012 60 18 54 50 15 50 57
2013 60 22,5 60 50 15 55 60
*) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje.
**) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje.
NOTA:
Ambalajele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
(la data 14-apr-2011 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 247/2011 )
ANEXA nr. 5:
I.Tabelul nr. 1: Cantitatile de deseuri de ambalaje generate in Romania si valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in Romania sau in terte tari
– tone –

Material Deseuri de ambalaje generate Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Total reciclare Valorificare energetica Alte forme de valorificare Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Sticla * *
Plastic * *
Hartie – carton * *
Metal Aluminiu ** ** ** ** ** ** ** **
Otel ** ** ** ** ** ** ** **
Total * *
Lemn * *
Altele * * * * * * * *
Total * *
Nota:
1.Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice si trebuie explicate in descrierea metodologiei.
2.Campurile * Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute.
Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
3.Campurile ** Furnizarea datelor este voluntara.
4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
5.Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzand reciclarea materiala.
6.Coloana (d) reprezinta suma coloanelor (b) si (c).
7.Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzand reciclarea si valorificarea energetica.
8.Coloana (h) reprezinta suma coloanelor (d) (e) (f) si (g).
9.Procentajul de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
10.Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).
11.Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.
II.Tabelul nr. 2: Cantitatile de deseuri de ambalaje trimise in state membre ale Uniunii Europene sau exportate in afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
– tone –

Material Deseuri de ambalaje trimise in State Membre UE sau exportate catre tari din afara Comunitatii pentru:
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Valorificare energetica Alte forme de valorificare incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
Sticla * ** ** ** **
Plastic * ** ** ** **
Hartie Carton * ** ** ** **
Metal Aluminiu ** ** ** ** **
Otel ** ** ** ** **
Total * ** ** ** **
Lemn * ** ** ** **
Altele * ** ** ** **
Total * ** ** ** **
Nota:
1.Datele din tabel se refera numai la cantitatile aferente obligatiilor rezultate din prezenta hotarare. Acestea sunt subscrise datelor furnizate in tabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.
2.Campurile * : Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari grosiere. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
3.Campurile ** : Furnizarea datelor este voluntara
4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
III.Tabelul nr. 3: Cantitatile de deseuri de ambalaje generate in alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Material Deseuri de ambalaje generate in State membre UE sau importate din afara Comunitatii pentru:
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Valorificare energetica Alte forme de valorificare Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
Sticla * * * * *
Plastic * * * * *
Hartie Carton * * * * *
Metal Aluminiu * * * * *
Otel * * * * *
Total * * * * *
Lemn * * * * *
Altele * * * * *
Total * * * * *
Nota:
1.Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt continute nici in tabelul 1 si nici in tabelul 2 si nu pot fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor nationale.
2.Campurile * : Furnizarea datelor este voluntara.
3.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 639 din data de 20 iulie 2005

Forma sintetica la data 22-iul-2011. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.