, HOTARARE nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

HOTARARE nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

HOTARARE nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.
Art. 2
Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 3
Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor tipurilor de anvelope prevazute in anexa nr. 2.
Art. 4
Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
Art. 5
Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Art. 6
(1)Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:
a)sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantitatilor introduse de ele pe piata in anul precedent;
b)sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic intreaga cantitate de anvelope uzate colectata.
(2)Obligatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza etapizat, in procentele stabilite conform anexei nr. 3, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata in anul precedent.
Art. 7
(1)Obligatiile prevazute la art. 6 pot fi indeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.
(2)Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(la data 06-aug-2004 Art. 7, alin. (2) a fost reglementat de Norma din 2004 )
Art. 8
Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii:
a)sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata si ale marii teritoriale;
b)sa nu le incinereze decat in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
c)sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare.
Art. 9
Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:
a)sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final;
b)sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;
c)sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat obligatiile, conform art. 7.
Art. 10
Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:
a)sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;
b)sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare;
c)sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoara activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare.
Art. 11
Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate sa obtina autorizatia necesara in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 12
Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pana la data de 15 martie, urmatoarele date, conform anexei nr. 4:
a)cantitatea de anvelope introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut in anexa nr. 4;
b)cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, in anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut in anexa nr. 4.
Art. 13
Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate:
a)sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz;
b)sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);
c)sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in anexa nr. 5.
Art. 14
La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevazute la art. 12 si 13 trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportate.
Art. 15
Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii inceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz.
Art. 16
(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a)nerespectarea prevederilor art. 8, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;
b)nerespectarea prevederilor art. 12 si 13, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
c)nerespectarea prevederilor art. 6, 9, 10 si 14, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit al Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si al Autoritatii Nationale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4)Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1), (2) si (3), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 17
In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la introducerea pe piata a anvelopelor uzate destinate reutilizarii in activitatea de transport rutier sau destinate resaparii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 18
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 19
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 7 alin. (2) si ale art. 17.
-****-

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1: SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZATI
Anvelopa noua – anvelopa nou-produsa, inclusiv anvelopa rezultata in urma unui proces tehnologic de resapare, aflata inainte de prima montare dupa resapare, in termen de garantie, neexploatata.
Anvelopa uzata – orice anvelopa, de tipul celor prevazute in anexa nr. 2 la hotarare, pe care detinatorul, in urma utilizarii, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz.
Anvelopa uzata destinata reutilizarii – orice anvelopa uzata care are valoare de intrebuintare si este destinata utilizarii ca atare in activitatea de transport rutier sau este destinata resaparii.
Anvelopa uzata destinata resaparii – orice anvelopa uzata care indeplineste toate conditiile tehnice necesare resaparii.
Cumparator final – orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau dobandeste anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii.
Introducere pe piata – actiunea de a face disponibile pentru prima data, contra cost sau gratuit, anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in vederea utilizarii si/sau distribuirii.
Resapare – procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare al anvelopei, constand in aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopa uzata resapabila sau pe o anvelopa uzata destinata reutilizarii care indeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea acestui proces.
Reciclare – orice operatiune de valorificare materiala a anvelopelor uzate, respectiv de taiere, maruntire, granulare, sau alta operatiune care determina schimbari asupra naturii ori compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, in scopul obtinerii de materii prime.
Refolosire ca atare – operatiunea de utilizare fara reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, in scopul realizarii de diguri, tarcuri, aparatoare pentru debarcadere, garduri de siguranta pentru sosele, autostrazi etc.
Valorificare termoenergetica – operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare in cuptoarele de ciment ori in alte instalatii care sa asigure recuperarea valorii energetice a acestora, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.
ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinzand tipurile de anvelope carora li se aplica prevederile hotararii
1.Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete
2.Anvelope pentru aeronave
3.Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare
4.Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, remorci si semiremorci auto
5.Anvelope pentru tractoare si masini agricole
6.Anvelope pentru masini si utilaje pentru constructii si exploatari miniere.
ANEXA Nr. 3: ETAPIZAREA obligatiilor pentru anvelopele uzate

Anul Obligatia
2005 60 %
2006 70 %
2007 80 %
NOTA:
80 % reprezinta intreaga cantitate de anvelope introduse pe piata, devenite anvelope uzate, tinandu-se cont de pierderile in greutate a anvelopelor, prin uzura, de pana la 20 %.
ANEXA Nr. 4: DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 12 din hotarare
Denumirea societatii ……………………………………………….
Producator/Importator de anvelope
Codul fiscal …………………………………………………………..
Localitatea, judetul …………………………………………………
Adresa …………………………………………………………………
Telefon/fax/e-mail …………………………………………………..
Cod CAEN pentru activitatea de baza ……………………….
Tabelul nr. 4a)
Anul ……………
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope introdusa pe piata de producator Cantitatea de anvelope introdusa pe piata de importator
Total ……………….,
din care:
anvelope noi anvelope resapate anvelope uzate destinate reutilizarii

NOTA:
Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile introduse pe piata in anul 2004.
Tabelul nr. 4b)
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate colectata Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizarii, predata pentru: Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predata pentru:
comercializare resapare reciclare valorificare termoenergetica refolosire ca atare

NOTA:
Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile aferente anului 2005.
ANEXA Nr. 5: DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 13 din hotarare
Denumirea societatii …………………………………………………
Persoana juridica autorizata pentru colectare/resapare/reciclare/valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate
Codul fiscal ……………………………………………………………
Localitatea, judetul ………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………
Telefon/fax/e-mail …………………………………………………..
Cod CAEN pentru activitatea de baza ……………………….
Tabelul nr. 5a) – pentru persoanele juridice care colecteaza anvelope uzate
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate colectata Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizarii, predata pentru: Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predata pentru:
comercializare resapare reciclare valorificare termoenergetica refolosire ca atare

Tabelul nr. 5b) – pentru persoanele juridice care resapeaza anvelope uzate
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primita pentru resapare
Total
din care:
– cantitatea de anvelope uzate resapata
– cantitatea de anvelope uzate livrata pentru alte destinatii*)
*) Alte destinatii: reciclare, valorificare termoenergetica, refolosire ca atare.
Tabelul nr. 5c) – pentru persoanele juridice care recicleaza anvelope uzate
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primita pentru reciclare
Total
din care:
– cantitatea de anvelope uzate reciclata
Tabelul nr. 5d) – pentru persoanele juridice care valorifica termoenergetic anvelope uzate
U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primita pentru valorificare termoenergetica
Total
din care:
– cantitatea de anvelope uzate valorificata termoenergetic
NOTA:
Prima raportare, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d), se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile aferente anului 2005.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 160 din data de 24 februarie 2004