, Terenuri cu destinaţie agricolă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Terenuri cu destinaţie agricolă

Termen: Terenuri cu destinaţie agricolă

leg. sunt terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fîneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea; cele cu vegetaţie forestieră dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşuni împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platforme şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă