, LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1
(1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a deseurilor in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica:
a) deseurilor menajere;
b) deseurilor de productie;
c) deseurilor de constructie si demolari;
d) deseurilor periculoase.
(3) Categoriile de deseuri sunt cele cuprinse in anexa nr. IB.”
2.Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica:
a) deseurilor radioactive;
b) rocilor si deponiilor de sol, precum si depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospectiuni geologice si operatiuni de exploatare subterana a bogatiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafata;
c) carcaselor animalelor si urmatoarelor deseuri din agricultura: dejectii si alte materiale naturale, substante nepericuloase utilizate in agricultura;
d) efluentilor gazosi emisi in atmosfera;
e) apelor uzate, mai putin deseurilor in stare lichida;
f) deseurilor de explozibili expirati.
(2) Gestiunea deseurilor care sunt generate in urma operatiunilor care au loc in sectorul administrativ al Ministerului Apararii Nationale poate fi realizata fara a se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta in cazul in care aplicarea legii ar putea periclita secretul securitatii nationale. In aceste cazuri Ministerul Apararii Nationale va recomanda masuri pentru gestiunea deseurilor, in acord cu indrumarile elaborate de autoritatea publica centrala de protectie a mediului.
(3) Deseurile mentionate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative.”
3.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3
La baza gestionarii deseurilor stau urmatoarele principii generale:
a) principiul utilizarii cu exclusivitate a acelor activitati de gestionare a deseurilor care nu aduc prejudicii sanatatii si mediului;
b) principiul «poluatorul plateste»;
c) principiul responsabilitatii producatorului;
d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive;
e) principiul proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare;
f) principiile nediscriminarii, consimtamantului si permisiunii transportului de deseuri periculoase numai in acele tari care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate in comertul international cu deseuri.”
4.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL II
Administrarea deseurilor”
5.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5
(1) Gestionarea deseurilor are in vedere utilizarea proceselor si metodelor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului, iar autoritatile competente autorizeaza si controleaza activitatile de valorificare si eliminare a deseurilor, urmarind ca acestea:
a) sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
b) sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate.
(2) Se interzice persoanelor fizice si juridice abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.”
6.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6
Autoritatile competente stabilesc norme, standarde si reguli si adopta masuri stimulative economice si financiare corespunzatoare pentru:
1. prevenirea generarii deseurilor si a efectelor nocive ale acestora prin:
a) dezvoltarea de tehnologii curate si economice in utilizarea resurselor naturale;
b) dezvoltarea tehnologiei in vederea obtinerii de produse astfel proiectate incat prin caracteristicile lor de fabricatie, prin comercializarea acestora pentru utilizare si prin eliminarea lor dupa utilizare sa nu contribuie sau sa contribuie in masura cat mai mica la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor;
c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute in deseurile destinate valorificarii;
2. valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaza obtinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca sursa de energie.”
7.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
(1) Autoritatea publica centrala de protectie a mediului va initia si va realiza, pe baza consultarii cu celelalte autoritati publice centrale si locale mentionate la cap. VI, un sistem adecvat si integrat la nivel national al instalatiilor de eliminare a deseurilor, tinand seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive. Acest sistem trebuie sa asigure eliminarea deseurilor la nivel national si sa isi indeplineasca scopul la nivel local, tinand seama de conditiile geografice si de necesitatea unor instalatii specifice pentru anumite tipuri de deseuri.
(2) Sistemul mentionat la alin. (1) trebuie sa permita eliminarea deseurilor prin instalatii specifice si prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.”
8.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8
(1) In vederea diminuarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii autoritatea publica centrala de protectie a mediului, care este cea mai inalta autoritate de decizie si control al gestiunii deseurilor, va elabora Planul national de gestionare a deseurilor. La elaborarea Planului national de gestionare a deseurilor se are in vedere ca acesta sa contina:
a) in mod obligatoriu, informatii referitoare la:
– tipurile, cantitatile si originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate;
– masuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;
– zone si instalatii de valorificare sau de eliminare a deseurilor;
b) dupa caz, informatii cu privire la:
– persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati de gestionare a deseurilor;
– costurile estimative ale operatiunilor de valorificare si eliminare a deseurilor;
– masuri pentru incurajarea colectarii, valorificarii si tratarii deseurilor.
(2) Actele normative privind gestionarea deseurilor urmeaza sa fie elaborate sau modificate in conformitate cu Planul national de gestionare a deseurilor.
(3) Planul national de etapa trebuie sa fie supus spre aprobare Guvernului in termen de un an de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Planul national definitiv trebuie finalizat in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta si supus spre aprobare Guvernului.”
9.Dupa articolul 8 se introduc articolele 81 si 82 cu urmatorul cuprins:
„Art. 81
(1) Planul national de gestionare a deseurilor se intocmeste pe baza planurilor judetene elaborate de autoritatile teritoriale de protectie a mediului.
(2) Planurile judetene se elaboreaza in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza planurilor intocmite de consiliile locale si a planurilor intocmite de producatorii de deseuri din fiecare judet, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Planurile intocmite de consiliile locale si de producatorii de deseuri au acelasi continut si aceeasi forma ca ale celui national.
(3) Autoritatea teritoriala de protectie a mediului solicita completarea si/sau modificarea planurilor intocmite de consiliile locale si de producatorii de deseuri, daca acestea nu sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1).
(4) Consiliile judetene coordoneaza elaborarea planurilor consiliilor locale.
(5) Consiliul judetean adopta planul judetean elaborat de autoritatea teritoriala de protectie a mediului.
(6) Planul judetean adoptat de consiliul judetean este transmis de autoritatea teritoriala de protectie a mediului autoritatii publice centrale de protectie a mediului, in vederea elaborarii Planului national de gestionare a deseurilor.
(7) Planul national de gestionare a deseurilor trebuie revizuit periodic, avandu-se in vedere progresul tehnic si cerintele de protectie a mediului, fara sa se depaseasca insa 5 ani. Planurile sunt publice.
Art. 82
(1) Planurile pentru deseuri vor furniza masuri pentru urmatoarele obiective:
a) diminuarea sau limitarea generarii de deseuri si a gradului de periculozitate a acestora;
b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deseurilor;
c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deseurilor;
d) remedierea siturilor poluate.
(2) Programele pentru managementul activitatilor legate de deseuri, prevazute in planuri, vor cuprinde:
a) analiza situatiei si prognozarea tipului, proprietatilor si cantitatilor de deseuri generate si a celor supuse valorificarii si eliminarii;
b) obiectivele, etapele si termenele pentru implementarea programelor;
c) metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor;
d) descrierea metodelor, tehnologiilor si instalatiilor de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor, precum si a amplasamentelor destinate acestora;
e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor si exploatarea instalatiilor de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor;
f) resursele pentru implementarea programului;
g) masuri pentru sprijinirea, incurajarea si rationalizarea activitatilor de gestiune legate de deseuri;
h) coordonarea cu alte programe legate de aceasta activitate;
i) implementarea unui sistem de raportare si control, de interventie imediata, de evaluare a rezultatelor si de aducere la zi a Planului national de gestionare a deseurilor.
(3) Planificarea dezvoltarii zonelor, cu mentionarea amplasamentelor pentru instalatiile de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor specificate la alin. (2) lit. c) si d).
(4) Implicarea publicului si a organizatiilor neguvernamentale.”
10.Articolul 9 se abroga.
11.Dupa articolul 9 se introduce sectiunea 11 cu urmatorul cuprins:
„SECTIUNEA 11 : Autorizarea activitatilor legate de deseuri
Art. 91
(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile competente completeaza procedura de autorizare pentru activitatile sociale si economice cu impact asupra mediului cu procedura specifica activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor.
(2) Operatorii care desfasoara activitati de valorificare sau de eliminare a deseurilor enumerate in anexa nr. IIA si, respectiv, nr. IIB trebuie sa se supuna procedurii de autorizare de mediu, specifica pentru aceste activitati.
(3) Autorizatiile pentru activitati care implica colectarea deseurilor, depozitarea si tratarea lor vor fi eliberate de:
a) autoritatile teritoriale de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri periculoase;
b) autoritatea publica centrala de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri periculoase, in cazul in care activitatile se desfasoara pe un teritoriu mai mare decat un judet;
c) consiliile locale in a caror raza teritoriala se desfasoara activitatea pentru deseurile de constructie si demolari. Consiliile locale pot decide, daca organizarea gestiunii deseurilor o cere, ca actele normative care guverneaza gestiunea deseurilor din zona construibila sa poata fi aplicate si altor zone sau sa nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizata fara dificultati, din pricina cailor de comunicatii necorespunzatoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numarul de locuinte implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guverneaza gestiunea deseurilor din zona construibila sa fie aplicate si altor zone aflate in raza de autoritate locala, in cazul in care este necesara remedierea unei deficiente majore.
(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investitii si/sau modificarea celor existente pentru selectarea si amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalatiilor si aplicarea tehnologiilor, in vederea valorificarii si eliminarii deseurilor, se emite de:
a) autoritatea teritoriala de protectie a mediului, pentru:
– deseuri menajere;
– deseuri de productie;
– deseuri de constructie si demolari;
– deseuri periculoase, in cazul in care capacitatea de procesare a acestora este de pana la 750kg/h;
b) autoritatea centrala de protectie a mediului, pentru deseuri menajere, deseuri de productie si deseuri de constructie si demolari, pentru activitati ce se desfasoara pe un teritoriu mai mare decat un judet, si pentru deseuri periculoase, in cazul in care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h.
(5) Acordurile si autorizatiile de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor se emit conform prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
(6) Acordul si/sau autorizatia de mediu pentru activitatile mentionate la alin. (2), (3) si (4) se elibereaza la cerere si contin in mod obligatoriu:
a) activitatile pentru care se solicita autorizarea;
b) tipurile, compozitia, proprietatile, cantitatile si originea deseurilor;
c) cerintele tehnice;
d) masurile de siguranta care trebuie sa fie luate;
e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deseurilor;
f) metodele de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor.
(7) Conditiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare si suspendare ale autorizatiei sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicata.”
12.Articolul 10 se abroga.
13.Articolul 11 se abroga.
14.La articolul 12, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Sunt exceptate de la cerinta autorizarii specifice a activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor urmatoarele unitati:”
15.Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
„Art. 131
(1) Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deseurilor se suporta de:
a) detinatorul de deseuri care incredinteaza deseurile unei unitati specializate;
b) detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul de produse care genereaza deseuri.
(2) Costurile prevazute la alin. (1) se acopera:
a) direct sau printr-un contract incheiat cu unitati specializate in colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor;
b) printr-un sistem fiscal de taxe prevazut in Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu.
(3) Cheltuielile legate de analizarea deseurilor, de monitorizarea tehnologica proprie si a factorilor de mediu si de verificare a datelor declarate se suporta de detinatorii deseurilor.
(4) Daca generatorii de deseuri sunt necunoscuti, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali detinatori, pana la aflarea savarsitorului; acesta din urma va acoperi si cheltuielile legate de actiunile actualului detinator pentru a-l identifica.
(5) Daca generatorul deseurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale caror proprietati sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autoritatilor locale, iar in cazul in care sunt implicate deseuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu.”
16.Dupa articolul 131 se introduce sectiunea 12 cu urmatorul titlu:
„SECTIUNEA 12 :Controlul activitatilor legate de deseuri”
17.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14
Unitatile specificate la art. 12 si 13 sunt supuse periodic controalelor autoritatilor competente in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea.”
18.Dupa articolul 14 se introduce articolul 141 cu urmatorul cuprins:
„Art. 141
(1) Primarii unitatilor administrativ-teritoriale si persoanele autorizate de acestia vor controla:
a) generarea, colectarea, stocarea, transportul si tratarea deseurilor menajere si de constructie si implementarea planului de gestiune a acestora;
b) eliminarea deseurilor de productie si a celor periculoase si implementarea planului local de gestiune a acestora;
c) facilitatile si instalatiile pentru stocarea si neutralizarea deseurilor menajere si de constructie si cele pentru eliminarea deseurilor industriale si periculoase.
(2) Autoritatile teritoriale de protectie a mediului inspecteaza si iau masuri pentru respectarea de catre cei implicati in gestionarea deseurilor a legislatiei de mediu in vigoare si a conditiilor de autorizare impuse conform legii, tin evidenta si comunica celor interesati informatiile legate de deseuri.
(3) Autoritatea centrala de protectie a mediului inspecteaza si ia masuri pentru respectarea de catre cei implicati in gestionarea deseurilor a legislatiei de mediu in vigoare si a conditiilor de autorizare impuse conform legii pentru investitiile si activitatile ce se desfasoara pe un teritoriu mai mare decat un judet.
(4) Directiile de igiena si sanatate publica vor exercita controlul sanitar al activitatilor de neutralizare a deseurilor periculoase.
(5) Autoritatile vamale, cele de control al frontierei si reprezentanti ai autoritatii de protectie a mediului controleaza impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale si iau masuri pentru asigurarea conformitatii incarcaturilor cu documentele insotitoare si pentru respectarea prevederilor legale referitoare la indeplinirea conditiilor de import, export si tranzit ale deseurilor.”
19.Dupa articolul 141 se introduce capitolul II1 cu urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL II1 : Gestionarea deseurilor
SECTIUNEA 1: Colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor
Art. 142
In functie de proprietati, compozitie, valoare si de alte calitati deseurile sunt tratate si transportate astfel incat sa nu impiedice utilizarea lor ulterioara si rationala.
Art. 143
Depozitarea si eliminarea deseurilor in amplasamentele de prospectiuni geologice sau de exploatari miniere ale zacamintelor subterane vor fi astfel efectuate incat sa nu aduca daune calitatii acestor amplasamente si sa nu provoace daune suplimentare calitatii exploatarii, apelor subterane si peisajului.
Art. 144
(1) Amplasamentele destinate amenajarilor pentru gestionarea deseurilor si construirea instalatiilor pentru eliminarea deseurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si dispozitiilor cuprinse in legile funciare si in Codul silvic.
(2) Conditiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, functionarea instalatiilor pentru tratarea si eliminarea deseurilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 145
Pentru cazurile in care activitatile de tratare si eliminare a deseurilor pe un amplasament trebuie sa se intrerupa din diverse motive operatorul activitatii are obligatia de a prezenta autoritatii de protectie a mediului o evaluare a impactului activitatii asupra mediului si de a intocmi un plan de inchidere si urmarire postinchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protectie a mediului, in scopul reconstructiei ecologice a zonei.
Art. 146
Instalatiile, metodele si tehnologiile, amplasamentele si amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor trebuie astfel construite si exploatate incat sa nu afecteze mediul si sanatatea populatiei.
Art. 147
In cazul eliminarii deseurilor prin depozitare finala intr-un depozit de deseuri operatorul responsabil de aceasta eliminare are obligatia sa informeze autoritatile competente in momentul in care se atinge circa 75% din capacitatea proiectata a acestuia, pentru a se demara actiunea de deschidere a unui nou depozit.
Art. 148
(1) Deseurile depuse in depozite temporare sau deseurile de la demolarea ori reabilitarea constructiilor sunt tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrarile de constructie sau de demolare ori de o alta persoana, pe baza unui contract.
(2) Primaria indica amplasamentul pentru eliminarea deseurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare si ruta de transport pana la acesta.
Art. 149
(1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta consiliile locale adopta:
a) taxe, in conditiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deseurilor;
b) reglementari referitoare la procedurile si conditiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectiva, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea si eliminarea deseurilor menajere si a deseurilor de constructie si de la demolari nepericuloase din perimetrul pe care il administreaza.
(2) Primariile vor permite detinatorilor de deseuri sa isi transporte deseurile menajere si de constructie pana la amplasamentele de eliminare corespunzatoare.
Art. 1410
Deseurile rezultate din activitatea de transport international de calatori se indeparteaza si se retin la punctele de iesire din tara.”
20.Articolele 15 si 16 se abroga.
21.Dupa titlul sectiunii I a capitolului III se introduce articolul 181 cu urmatorul cuprins:
„Art. 181
(1) Autoritatile competente intocmesc lista cuprinzand deseurile periculoase in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Lista se elaboreaza pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C, si a constituentilor acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise in anexa nr. I E. Lista cuprinzand deseurile periculoase, precum si actualizarea periodica a acesteia se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Deseurile periculoase se identifica si se inregistreaza la fiecare loc de producere, de descarcare sau de depozitare.
(3) Unitatile care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia situatiilor mentionate la alin. (4).
(4) In scopul imbunatatirii securitatii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor competente si doar in situatiile in care sunt respectate conditiile precizate la art. 5.
(5) In situatiile in care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, separarea trebuie sa fie efectuata daca este fezabila din punct de vedere tehnic si economic si daca este necesara pentru respectarea prevederilor art. 5.”
22.La articolul 19, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19
Producatorii de deseuri, precum si proiectantii specializati in conceptia si proiectarea activitatilor ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:”
23.La articolul 19, dupa litera n) se introduc literele o), p) si r) cu urmatorul cuprins:
„o) sa tina evidenta deseurilor si operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
p) sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele care se refera la deseuri;
r) sa prevada si sa realizeze masurile restrictive necesare care trebuie sa fie luate dupa inchiderea amplasamentelor si incheierea activitatilor.”
24.Dupa articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmatorul cuprins:
„Art. 191
Producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze Planul national de gestiune a deseurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1).”
25.La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21
(1) Producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitati autorizate, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora; livrarea si primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolari si deseurilor periculoase, in vederea eliminarii lor, trebuie sa se efectueze numai pe baza de contract.”
26.La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22
(1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie sa fie autorizati de autoritatile de protectie a mediului, dupa notificarea activitatii de transport, de catre autoritatile administratiei publice locale. In cazul in care se efectueaza transporturi interurbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie sa detina si licenta de transport pentru marfuri periculoase, emisa de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”
27.La articolul 23, litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) sa asigure instruirea personalului pentru incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor in conditii de siguranta si pentru interventie in cazul unor defectiuni sau accidente;”
28.La articolul 27, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
„a) sa depuna separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;

c) sa valorifice deseurile combustibile si degradabile biologic, rezultate in gospodariile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile sa le depuna in depozitul final de deseuri al localitatii.”
29.La articolul 28, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28
Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice din a caror activitate rezulta deseuri, precum si cele care transporta, elimina, importa, exporta si executa tranzit de deseuri, pe langa obligatiile mentionate in cuprinsul sectiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au si urmatoarele obligatii:”
30.Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 29
Importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzis, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, in conformitate cu reglementarile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea publica centrala de protectie a mediului si aprobate de Guvern.”
31.Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 34
(1) In scopul stimularii investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor, al extinderii activitatilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a parghiilor specifice economiei de piata, Guvernul poate stabili facilitati fiscale pentru cei care gestioneaza deseuri si, in mod deosebit, pentru cei care valorifica deseuri.
(2) La propunerea autoritatii centrale de protectie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea si functionarea unor instalatii si aplicarea de tehnologii destinate tratarii si eliminarii deseurilor pentru care procesarea in sistem centralizat este avantajoasa economic si rezolva probleme de mediu la nivel regional sau chiar national.
(3) Prin hotarare a Guvernului se pot nominaliza agenti economici care fac dovada ca au astfel de facilitati cu echipamente adecvate si care nu mai reclama costuri excesive pentru import.”
32.Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 35
Consiliile locale hotarasc, in conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, in vederea realizarii depozitelor si instalatiilor de valorificare si eliminare a deseurilor pentru localitati, ce constituie cauza de utilitate publica.”
33.Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 37
Guvernul analizeaza si garanteaza, prin Ministerul Finantelor Publice, in limita plafonului de indatorare publica externa aprobat si a prevederilor legii bugetului de stat, imprumuturile si finantarile externe destinate realizarii unor proiecte importante sau de interes general in domeniul gestionarii deseurilor.”
34.Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL VI: Atributii si raspunderi ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale”
35.La articolul 38, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 38
(1) In conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta autoritatea competenta careia ii revin atributii si responsabilitati in ceea ce priveste regimul deseurilor este Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Alte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei Publice, consiliile locale si judetene.”
36.La articolul 39, partea introductiva si literele a), c), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 39
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) elaboreaza, impreuna cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor si Planul national pentru gestionarea deseurilor;

c) avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati publice;

g) organizeaza, impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
h) reglementeaza, impreuna cu celelalte autoritati publice, activitatea de import, export si tranzit al deseurilor.”
37.La articolul 40, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 40
Ministerul Sanatatii si Familiei are urmatoarele atributii:

b) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenta medicala, de cercetare medicala si invatamant medical de stat si privat si asigura conditiile de aducere la indeplinire a acestora;”
38.La articolul 41, alineatul (1) partea introductiva, literele a), b), precum si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 41
(1) Ministerul Industriei si Resurselor are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale, de reconstructie ecologica si urmareste aducerea la indeplinire a acestora de catre agentii economici;
b) participa la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autoritatii publice centrale de protectie a mediului;
……………………………………………………………………………………
(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementeaza importurile si exporturile de deseuri prin eliberarea licentelor de import-export pentru deseurile supuse licentierii.”
39.La articolul 42, partea introductiva si literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 42
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele atributii:

b) participa, impreuna cu alte autoritati publice, la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor menajere;
c) organizeaza si realizeaza, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sisteme de gestionare a deseurilor menajere, integrate in planurile de urbanism general si amenajare a teritoriului, si urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu;”
40.La articolul 42, dupa litera d) se introduc literele e), f) si g) cu urmatorul cuprins:
„e) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre agentii economici aflati in subordinea sau in coordonarea sa;
f) participa la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare;
g) participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor.”
41.La articolul 43, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 43
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are urmatoarele atributii:

b) participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din industria alimentara.”
42.Articolul 44 se abroga.
43.La articolul 45, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
„Art. 45
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are urmatoarele atributii:”
44.Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 46
Ministerul de Interne sprijina autoritatile publice in indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.”
45.La articolul 47, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigura conditiile necesare pentru realizarea acestora;”
46.Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 48
Ministerul Administratiei Publice are urmatoarele atributii:
a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala;
b) urmareste indeplinirea obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si sprijina administratia publica locala pentru aplicarea acestora.”
47.La articolul 49, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
„Art. 49
Primarii si consiliile locale au urmatoarele obligatii si atributii:”
48.Dupa partea introductiva a articolului 49 se introduce punctul 1 cu urmatorul cuprins:
„1. urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deseurilor, elaborate in conformitate cu prevederile art. 8, si asigura curatenia localitatilor prin:”
49.La articolul 49, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizata a colectarii selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare si depozitare finala;”
50.La articolul 49, dupa litera h) se introduc punctele 2, 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
„2. aproba studii si prognoze orientative privind gestionarea deseurilor; 3. hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu agentii economici, in scopul realizarii unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor; 4. actioneaza pentru refacerea si protectia mediului.”
51.Dupa articolul 49 se introduce articolul 491, cu urmatorul cuprins:
„Art. 491
Consiliile judetene au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;
b) acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica in elaborarea planurilor locale de gestiune a deseurilor;
c) adopta planurile privind gestiunea deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;
e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;
f) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
52.Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 50
In scopul indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor in domeniul gestionarii deseurilor, pentru coordonarea activitatilor si promovarea unor actiuni eficiente in acest domeniu, precum si pentru realizarea unei bune colaborari intre autoritatile competente responsabile de gestionarea deseurilor, in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se constituie Directia generala de deseuri si substante chimice periculoase.”
53.La articolul 51, partea introductiva a punctului 1 si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
„1. cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:

b) nerespectarea prevederilor Planului national de gestionare a deseurilor;”
54.La articolul 51, dupa litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu urmatorul cuprins:
„e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrarilor, dotarilor si masurilor destinate reducerii cantitatii de deseuri produse, colectarii si colectarii selective, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor;
f) realizarea de lucrari si desfasurarea de activitati care au ca obiect deseurile, fara aprobarile legale;
g) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, de consum si de desfacere;
h) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
i) omiterea prezentarii publice a proiectelor de investitii pentru eliminarea finala a deseurilor;
j) acceptarea la depozitare a deseurilor urbane si periculoase fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
k) nerespectarea prevederilor acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru instalatiile si tehnologiile de eliminare finala a deseurilor;
l) neanuntarea autoritatii teritoriale de protectie a mediului si a comisiei de aparare impotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalatiile de eliminare finala a deseurilor.”
55.La articolul 51, punctul 2 se abroga.
56.La articolul 51, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
„3. cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neindeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin primarilor si consiliilor locale, dupa caz, conform art. 49;”
57.La articolul 51, dupa punctul 3 se introduce punctul 4 cu urmatorul cuprins:
„4. cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.”
58.La articolul 53, dupa litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu urmatorul cuprins:
„f) introducerea in tara a unor deseuri in scopul depozitarii finale;
g) acceptarea de catre detinatorii de depozite, la depozitare, a unor deseuri care au fost importate fara acord sau autorizatie de mediu;
h) continuarea activitatii de eliminare finala a deseurilor dupa expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de catre autoritatea teritoriala de protectie a mediului.”
59.La articolul 54 se introduce punctul 3 cu urmatorul cuprins:
„3. conditiile pentru transportul deseurilor.”
60.Anexa nr. I A va avea urmatorul cuprins:
„ANEXA Nr. I A
SEMNIFICATIA
unor termeni in sensul prezentei ordonante de urgenta
• ciclu de viata al produsului – intervalul de timp cuprins intre data de fabricatie a unui produs si data cand acesta devine deseu;
• colectare – strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor, in vederea transportului lor;
• deponii – material rezultat prin decopertarea solului in urma excavatiilor;
• deseu – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I B, pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca;
• deseuri menajere – deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati;
• deseuri asimilabile cu deseuri menajere – deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea;
• deseuri periculoase – deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se incadreaza la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. IC, si constituentii acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E;
• detinator – producatorul de deseuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente ori persoana juridica care are deseuri in posesia sa. Se considera detinator si persoana care transporta deseuri, pe toata durata transportului, pana la livrarea lor, pentru tratare ulterioara, unei alte persoane;
• eliminare – orice operatiune prevazuta in anexa nr. IIA;
• gestionare – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;
• operator – orice persoana fizica sau juridica investita cu atributii si responsabilitati in activitati autorizate in domeniul gestiunii deseurilor;
• producator – orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;
• reutilizare – orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza in cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;
• reciclare – operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
• titularul proprietatii – administratorul sau detinatorul cu titlu al unei proprietati ori arendasul care detine proprietatea in urma unui contract de arendare sau de locatie. Prevederile prezentei ordonante de urgenta cu privire la detinatorii proprietatii se vor aplica in egala masura responsabililor cu intretinerea drumurilor publice, proprietarilor cailor ferate, detinatorilor micilor porturi si ai zonelor de recreare in aer liber;
• tranzit – transportul pe teritoriul national de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal;
• tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;
• valorificare – orice operatiune mentionata in anexa nr. II B;
• zona construibila – suprafata pentru care s-a elaborat si s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de constructie pentru o cladire sau un magazin, dar si o suprafata in perimetrul careia constructiile sunt sistate pe durata elaborarii planului de urbanizare sau a planului deconstructie.”
61.Anexa nr. I B va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. I B
CATEGORII
de deseuri
1. reziduuri de productie sau de consum nespecificate la pozitiile urmatoare;
2. produse in afara specificatiilor tehnice;
3. produse cu termenul de valabilitate expirat;
4. materiale imprastiate sau distruse intr-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat in urma accidentului;
5. materiale provenite de la constructii, demolari, amenajari in spatii construite etc.;
6. materiale contaminate sau impurificate in urma unei actiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operatiunile de curatare, materiale de ambalare, containere etc.);
7. obiecte consumabile si parti ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.);
8. substante devenite improprii utilizarii (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de saruri epuizate etc.);
9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);
10. reziduuri de la procesele de combatere a poluarii (namoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprafuire, filtre uzate etc.);
11. reziduuri de fabricatie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.);
12. reziduuri de la extractia si prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatarile miniere sau petroliere etc.);
13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);
14. toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege;
15. produse pe care detinatorul nu le mai utilizeaza (de exemplu: reziduuri din agricultura, menajere, din birouri, activitati comerciale etc.);
16. materiale, substante sau produse contaminate care rezulta din actiunile de remediere a solului;
17. toate materialele, substantele sau produsele incluse in categoriile de mai sus.”
62.Anexa nr. I C va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. I C
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
de deseuri periculoase
A. Deseuri care prezinta una dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E si care constau in:
1. deseuri anatomice, deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;
2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
3. conservanti pentru lemn;
4. biocide si substante fitofarmaceutice;
5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;
6. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;
7. amestecuri de saruri ce contin cianuri;
8. uleiuri minerale si substante uleioase;
9. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu/in apa;
10. substante continand PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);
11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;
13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;
14. substante chimice rezultate din activitati de cercetare, dezvoltare sau invatamant, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;
15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
16. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;
18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.
B. Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi in anexa nr. I D si care au proprietatile descrise in anexa nr. I E, constand in:
19. sapun, grasimi, ceara de natura animala sau vegetala;
20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;
21. substante anorganice, fara metale sau compusi metalici;
22. cenusa si/sau zgura;
23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;
24. amestecuri de saruri fara cianuri;
25. prafuri si pulberi metalice;
26. catalizatori uzati;
27. lichide sau namoluri continand metale ori compusi metalici;
28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful retinut in sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevazute la pct. 29, 30 si 33;
29. namoluri de la scrubere;
30. namoluri de la statiile de tratare a apei;
31. reziduuri de decarbonatare;
32. reziduuri de schimbatori de ioni;
33. namoluri de la statiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinta agricola;
34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;
35. echipamente contaminate;
36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al caror continut include unul sau mai multe componente cuprinse in anexa nr. I D;
37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
38. uleiuri vegetale;
39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deseurilor menajere si care prezinta una dintre caracteristicile mentionate in anexa nr. I E;
40. orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi in anexa nr. I D si oricare dintre proprietatile inscrise in anexa nr. I E.”
63.Anexa nr. I D va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. I D
CONSTITUENTI
ai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au proprietatile descrise in anexa nr. I E
1. beriliu; compusi ai beriliului;
2. compusi ai vanadiului;
3. compusi ai cromului hexavalent;
4. compusi ai cobaltului;
5. compusi ai nichelului;
6. compusi ai cuprului;
7. compusi ai zincului;
8. arseniu; compusi ai arseniului;
9. seleniu; compusi ai seleniului;
10. compusi ai argintului;
11. cadmiu; compusi ai cadmiului;
12. compusi ai staniului;
13. antimoniu; compusi ai antimoniului;
14. teluriu; compusi ai teluriului;
15. compusi ai bariului, cu exceptia sulfatului de bariu;
16. mercur; compusi ai mercurului;
17. taliu; compusi ai taliului;
18. plumb; compusi ai plumbului;
19. sulfuri anorganice;
20. compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de calciu;
21. cianuri anorganice;
22. urmatoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu in forma necombinata;
23. solutii acide sau acizi in forma solida;
24. solutii bazice sau baze in forma solida;
25. azbest (praf si fibre);
26. fosfor; compusi ai fosforului, cu exceptia fosfatilor minerali;
27. carbonili ai metalelor;
28. peroxizi;
29. clorati;
30. perclorati;
31. azide;
32. PCB (bifenilpoliclorurati) si/sau PCT (trifenilpoliclorurati);
33. compusi farmaceutici sau veterinari;
34. biocide si substante fitofarmaceutice;
35. substante infectioase;
36. creozoturi;
37. izocianati; tiocianati;
38. cianuri organice;
39. fenoli; compusi ai fenolului;
40. solventi halogenati;
41. solventi organici, cu exceptia solventilor halogenati;
42. compusi organohalogenati, cu exceptia materialelor polimerizate inerte si a altor substante care sunt cuprinse in prezenta anexa;
43. compusi aromatici; compusi organici policiclici si heterociclici;
44. amine alifatice;
45. amine aromatice;
46. eteri;
47. substante cu caracter exploziv, cu exceptia celor cuprinse in alt punct din anexa;
48. compusi organici cu sulf;
49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;
50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
51. hidrocarburi si compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinsi la alt punct din prezenta anexa.”
64.Anexa nr. I E va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. I E
PROPRIETATI
ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase
H1. explozive – substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decat dinitrobenzenul;
H2. oxidante – substante si preparate care produc reactii puternic exoterme in contact cu alte substante, mai ales cu cele inflamabile;
H3.A. foarte inflamabile:
– substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 210C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
– substante si preparate care se pot incalzi si apoi se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fara adaos de energie suplimentara;
– substante solide si preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa indepartarea sursei de aprindere;
– substante gazoase si preparate care sunt inflamabile in aer la presiune normala;
– substante si preparate care, in contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze usor inflamabile in cantitati periculoase;
H3.B. inflamabile – substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 210C si mai mic sau egal cu 550C;
H4. iritante – substante si preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;
H5. nocive – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sanatate;
H6. toxice – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau daca penetreaza pielea, pot provoca vatamari serioase, acute sau cronice ale sanatatii si chiar moartea;
H7. cancerigene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenta a acestuia;
H8. corosive – substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;
H9. infectioase – substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand boli omului sau altor organisme vii;
H10. teratogene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;
H11. mutagene – substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;
H12. substante si preparate care, in contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;
H13. substante si preparate capabile ca, dupa depozitare, sa produca pe diferite cai alta substanta (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;
H14. ecotoxice – substante si preparate care prezinta sau pot prezenta riscuri imediate sau intarziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.”
65.Anexa nr. II A va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. II A
OPERATIUNI
de eliminare a deseurilor
1. depozitarea pe sol si in subsol (de exemplu: depunerea in depozite de gunoi);
2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol);
3. injectarea in subteran (de exemplu: injectarea deseurilor pompabile in puturi, saline sau in straturi geologice);
4. descarcarea pe suprafete (de exemplu: descarcarea de deseuri lichide sau de namoluri in depresiuni, iazuri sau lagune);
5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea in celule etanse separate, acoperite si izolate unele de celelalte si de mediu);
6. evacuarea deseurilor solide in apele interioare de suprafata si subterane;
7. evacuarea in mari/oceane, inclusiv ingroparea in subsolul marin;
8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta in final compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1-12;
9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezulta in final compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
10. incinerare pe sol;
11. incinerare pe mare;
12. stocare permanenta (de exemplu, introducerea de containere cu deseuri intr-o mina);
13. amestecare, inainte de a se incadra in oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12;
14. reambalare inainte de a se incadra in oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-13;
15. stocarea inainte de efectuarea oricarei operatiuni mentionate la pct. 1-14, cu exceptia depozitarii temporare, inaintea colectarii, pe zona de producere.”
66.Anexa nr. II B va avea urmatorul cuprins:
” ANEXA Nr. II B
OPERATIUNI
de valorificare a deseurilor
1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
2. reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;
3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compusilor metalici;
4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
5. regenerarea acizilor sau bazelor;
6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;
7. valorificarea produselor din catalizatori;
8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora;
9. recuperarea sau regenerarea solventilor;
10. imprastierea pe sol, in beneficiul agriculturii sau pentru reconstructie ecologica, inclusiv operatiunile de compostare si alte procese de transformare biologica;
11. utilizarea deseurilor obtinute in urma oricarei operatiuni mentionate la pct. 1-10;
12. schimb de deseuri intre detinatori, pentru a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-11;
13. stocarea de deseuri in scopul de a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporara inaintea colectarii, in zona de producere.”
Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.”
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p.PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 411 din data de 25 iulie 2001

Forma sintetica la data 22-iul-2011. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.